Biblioteka ’58

Sacerdos Hyacinthus

~ blog kapłana rzymskokatolickiego

https://sacerdoshyacinthus.com/biblioteka-58/

Posted by in Uncategorized

Książki

Omnem narrationem Dei velis audire.
„Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych”
(Syr 6, 35).

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Pisze św. Atanazy w 1 Liście do Serapiona: „Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem”.

Zakładamy Biblioteki ′58!

Św. Jan Damasceński pisał: „Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych Ojców”.
Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Proces się nasila. W miejsce krystalicznej, spójnej, prawdziwej, niezmiennej, katolickiej doktryny wciska się nachalnie potłuczona doktryna – w zakresie dogmatycznym, liturgicznym, moralnym, duchowym, dyscyplinarnym. Błąd i grzech usiłują znaleźć pełne prawo obywatelstwa w Kościele. Podgrzewa się atmosferę i podkręca się tu i ówdzie oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze zmiany, bo przecież rzekomo zmiana być musi…
Dlaczego Pan Bóg dopuszcza głoszenie błędu? Odpowiada św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium: „Bo – rzecze – doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy Go miłujecie czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej”.
Rzymski katolik zatem pyta: „Cóż mamy czynić, bracia?” – Quid faciemus, viri fratres? (Dz 2, 37). Chodzi o podjęcie skutecznych środków zaradczych, aby wytrwać w prawdziwej wierze, to znaczy wierze katolickiej – jedynej prawdziwej i niezmiennej wierze, która daje zbawienie duszy.

Jednym z praktycznych zadań strategicznych będzie tworzenie Bibliotek 58!

Co to jest Biblioteka 58?

Chodzi o biblioteczki domowe i sąsiedzkie, w których poczesne miejsce zajmą:
* Rudimenta filozofii klasycznej (aby przynajmniej przyswoić sobie realizm płynący z poznania obiektywnej prawdy – rzeczywistości),
* Pismo Święte w tłumaczeniu ks. J. Wujka,
* Możliwie wszystkie DOKUMENTY PAPIEŻY oraz SOBORÓW wydane do roku 1958, dostępne w języku polskim. Wśród nich znajdą się encykliki i bulle, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierają uroczyste ogłoszenia katolickich dogmatów.
* Katolickie KATECHIZMY (np. św. Piusa X, kard. Gasparriego).
* Dzieła apologetyczne wielkich świętych obrońców wiary (m.in. Commonitorium św. Wincentego z Lerynu).
* Dzieła doktorów Kościoła (m.in. św. Tomasza z Akwinu).
* Żywoty Świętych.
* Dzieła kanonizowanych mistyków (m.in. św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila).
* Dzieła mistrzów życia duchowego (m.in. św. Alfonsa Liguori, św. Franciszka Salezego).
* Katolickie modlitewniki i śpiewniki wydane do roku 1958.

Sięgamy zatem do niezgłębionego i przebogatego rezerwuaru Prawdy, jaki Kościół udostępniał przez wieki wszystkim ludziom, ludom i narodom – ku ich zbawieniu i świętości.

RADA PRAKTYCZNA:
nabywajmy oryginalne wydania sprzed 1958 roku albo wiarygodne reprinty. Modernistyczna bowiem ręka niejednego wydania współczesnego dzieł dawnych dokonuje swojej destrukcyjnej a nieraz trudno uchwytnej „modyfikującej” roboty.

Biblioteka ′58. Jest to inicjatywa uczciwa, nieagresywna – z pewnością katolicka, pożyteczna i bezpieczna. A jako że czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła, jest to inicjatywa wysoce nagląca! Po wielekroć okaże się nam wielce pomocna.

Katolik kształci się. Katolik używa rozumu. Katolik nie daje sobie wmówić, że rozpowszechniające się coraz nachalniej elementy doktryny sprzecznej z odwiecznym katolickim nauczaniem są z nim zgodne. Nie są! Ci, którzy mówią inaczej, okłamują całe rzesze katolików. Fałsz nachalnie zdobywa prawo obywatelstwa. To jest problem na skalę globalną. Uważajmy! Nalega z troską św. Paweł: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni” (2 Tes 2, 15)!
Kwestia wierności precyzyjnie sformułowanej doktrynie nie jest sprawą marginalną.
Chodzi tu przecież o wierność Panu Bogu i objawionej przez Niego Prawdzie.
Chodzi o prawdomówność Pana Boga.
Chodzi o wierność Bożemu Objawieniu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez całe wieki nieomylnie nauczał.
Chodzi o zdrowe i pewne źródła dla kształtowania sensus catholicus w umysłach i sercach katolików.
Chodzi o miłość do Pana Boga i do bliźnich. Wypiszmy to sobie złotymi zgłoskami w umyśle i w sercu: wierność Prawdzie i głoszenie Prawdy jest wyrazem miłości do Pana Boga i do bliźnich!
Chodzi w końcu o zbawienie dusz – salus animarum – najwyższe prawo Kościoła – suprema lex Ecclesiae! Aby nie było tak, jak przestrzegał Pan Jezus: „Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15, 14).
Zakładanie Bibliotek ′58 będzie dla nas praktyczną pomocą w trudzie zachowania wiary katolickiej w czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła.
Zakładanie Bibliotek ′58 będzie dla nas praktyczną pomocą w zaszczytnym zadaniu doprowadzania dusz ludzkich do zbawienia, począwszy od swojej własnej.
Pan Jezus z troską – i nie hipotetycznie! – przestrzega: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7, 15-16).
Św. Jan pisze:
„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
a nie trwa w nauce Chrystusa,
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce Chrystusa,
ten ma i Ojca, i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów” (2 J 1, 9-11).
A św. Paweł, świadomy wagi zachowania wierności objawionej Prawdzie, nie waha się odezwać w te słowa:
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).
W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8).
Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, pisze w liście do Polikarpa: „Niech cię nie trwożą ci, którzy wydają się godnymi wiary, a nauczają błędu. Bądź nieugięty jak uderzane młotem kowadło”.

A zatem – zakładamy Biblioteki ′58!

Trzeba czytać!
Trzeba karmić się zdrowym ziarnem
katolickiej pewnej niezmiennej Prawdy.

W księdze Sentencji św. Izydora, biskupa, czytamy:
„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”.
A w Liście przypisywanym Barnabie czytamy takie oto pouczenia:
„Wiedząc przeto, iż jeśli dołożę starania, aby się podzielić z wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą będzie posługiwanie takim jak wy, postanowiłem napisać wam krótko, abyście wraz z wiarą mieli też doskonałą wiedzę (…).
Skoro zaś widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś, nie jako nauczyciel, ale wasz brat, udzielę wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne.
Ponieważ «dni są złe», a przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie strzec woli Bożej. Otóż wiarę naszą wspierają bojaźń i wytrwałość, sprzymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich: mądrość, rozumienie, poznanie i wiedza”.
Słowo Boże uczy: „Bojaźń Pańska początkiem mądrości” (Ps 111, 10)!
Pamiętajmy i przypominajmy to innym: jedyna prawdziwa wiara dająca zbawienie to wiara katolicka. W Wyznaniu wiary św. Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
A sam Pan Jezus mówi, mając na uwadze jedyną prawdziwą wiarę: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur – „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
Sprawa najwyższej wagi i powagi, i odpowiedzialności za zbawienie własnej duszy i za zbawienie dusz wielu.

Zakładamy Biblioteki ′58. Niektórzy już to czynią.
Ale apel jest do wszystkich – naglący, pasterski, katolicki:

Zakładamy Biblioteki ′58!

I czytamy.
Choćby jedna strona uważnej lektury dziennie.
Codziennie!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube

 

**********************************************************

*********************************************************************************

Stonka Ziemniaczana

„Spis plików do pobrania”. Wszystkie pliki są dostępne na moim profilu na portalu chomikuj.pl.

Spis plików do pobrania

Stonka Ziemniaczana

Spis może się minimalnie różnić od aktualnego, ze względu na dużą dynamikę wprowadzania nowych pozycji. Spis nie zawiera pozycji o zdrowiu i filmów.

Pobierz spis na dysk!

https://stonkaziemniaczana.wordpress.com/spis-plikow/

_NARZĘDZIA\
DjVuToy 2.10.zip
Icecream_ebook_reader_setup (EPUB, MOBI, PRC, FB2, CBZ, CBR, PDF).exe
SumatraPDF-3.1.2-64-install (PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR).exe

Artykuły katolickie\
Cahiers Romains – Dla katolików rzymskich integralnych (1913).pdf
Dr Anna Danuta Drużbacka – Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu (1937).pdf
Dusza potępionej – List z piekła. ‚Nie módl się za mnie – jestem potępiona!’ (1950).pdf
Emanuel Bułhak – Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte (1932).pdf
F. J. Holzwarth – Historia powszechna. Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna (1880).pdf
F. J. Holzwarth – Historia powszechna. Czasy Karola Wielkiego (1880).pdf
F. J. Holzwarth – Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata (1880).pdf
F. J. Holzwarth – Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości (1880).pdf
F. J. Holzwarth – Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku (1880).pdf
Henryk Hello – Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia, wolność wyznania, wolność prasy, wolność nauczania (1910).pdf
Henryk Hello – Syllabus w wieku XX (1910).pdf
Jan kard. Bona OCist – Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary (1854).pdf
Jan Kardynał Puzyna – Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów (1907).pdf
Józef kardynał Hergenröther – Pelagianizm. Nauka Augustyna. Opozycja przeciwko nauce Augustyna. Półpelagianizm (1901).pdf
Józef kardynał Hergenröther – Pontyfikat Grzegorza VII (1902).pdf
Józef kardynał Hergenröther – Rzekome błędy i sprzeczności Papieży (1870).pdf
Józef Rystan – Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta (1901).pdf
Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Grzechy wołające o pomstę do nieba (1907).pdf
Kardynał Mercier – O umartwieniu chrześcijańskim (1939).pdf
Ks. A. Kraetzig SI – Janssen i historia reformacji (1894).pdf
Ks. Adam Gerstmann – Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek (1930).pdf
Ks. Adam Kopyciński – Bezwyznaniowy (1904).pdf
Ks. Adolf Pleszczyński – Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania (1901).pdf
Ks. Aleksander Żychliński – O apostolstwo wedle ducha (1945).pdf
Ks. Andrzej Macko – Znaczenie encykliki o modernizmie (1909).pdf
Ks. Antoni Brzeziński – Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego (1863).pdf
Ks. Antoni Krechowiecki – Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne (1873).pdf
Ks. Antoni Langer SI – Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce (1888).pdf
Ks. Antoni Langer SI – Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów (1885).pdf
Ks. Antoni Langer SI – Rozwój wiary (1884).pdf
Ks. Antoni Langer SI – Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia (1884).pdf
Ks. Dr Antoni Borowski – Teologia moralna. Prawo Boże (1939).pdf
Ks. dr Antoni Słomkowski – Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny (1936).pdf
Ks. Dr J. Scheiwiller – Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach (1904).pdf
Ks. dr Jan Ciemniewski – Odrodzenie z Ducha Świętego (1947).pdf
Ks. Dr Maciej Sieniatycki – Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła (1932).pdf
Ks. Dr Maciej Sieniatycki – Cel i środki do celu Kościoła (1932).pdf
Ks. Dr Maciej Sieniatycki – Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska (1913).pdf
Ks. Dr Maciej Sieniatycki – Modernizm w książce polskiej (1916).pdf
Ks. Dr Maciej Sieniatycki – Pojęcie katolickie o członkach Kościoła (1932).pdf
Ks. Dr Marceli Nowakowski – Marcin Luter – twórca pseudoreformacji (1911).pdf
Ks. Franciszek Bączkowicz CM – Posty obowiązujące (1958).pdf
Ks. Franciszek Perriot – Poza Kościołem nie ma zbawienia (1894).pdf
Ks. Ildefons Nowakowski SI – Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra (1909).pdf
Ks. Jacek Tylka – O cnotach heroicznych (1900).pdf
Ks. Jakub Balmes – Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa (1873).pdf
Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki – Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) (1912).pdf
Ks. Jan Badeni SI – Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik (1886).pdf
Ks. Jan Badeni SI – Św. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku (1886).pdf
Ks. Jan Badeni SI – Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku (1885).pdf
Ks. Jan Badeni SI – Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego (1923).pdf
Ks. Jan Bareille – Historia św. Tomasza z Akwinu. Wstęp. [Dążności polityczne, artystyczne, naukowe i religijne trzynastego wieku] (1866).pdf
Ks. Jan Bareille – Summa teologii św. Tomasza z Akwinu (1866).pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Anielskie Chóry, ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Jezus Chrystus Zbawiciel świata. Wcielenie i Odkupienie.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).pdf
Ks. Jan Domaszewicz – O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi).pdf
Ks. Jan Domaszewicz – O Sakramentach świętych w ogólności. – Grzech pierworodny. – Los dzieci zmarłych bez Chrztu.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Sąd szczegółowy i o Czyśćcu.pdf
Ks. Jan Domaszewicz – Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego.pdf
Ks. Jan Górka – Encyklika ‚Humani generis’ o kwestii początku człowieka.pdf
Ks. Jan Józef Gaume – Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu.pdf
Ks. Jan Nepomucen Opieliński – Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy.pdf
Ks. Jan Nepomucen Opieliński – Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników.pdf
Ks. Jan Nepomucen Opieliński – Ekskomunika na schizmatyków.pdf
Ks. Jan Nepomucen Opieliński – Ekskomuniki Konstytucji ‚Apostolicae Sedis’.pdf
Ks. Jan Rosiak SI – Chrystus mistyczny.pdf
Ks. Jan Rosiak SI – Idąc nauczajcie.pdf
Ks. Jan Rosiak SI – Suarez. 1548 – 1617.pdf
Ks. Jan Rosiak SI – Tu es Petrus.pdf
Ks. Jan Rosiak SI – Wiara i ‚doświadczenie religijne’.pdf
Ks. Jerzy Patiss SI – Żydzi zostali odrzuceni przez Boga.pdf
Ks. Johannes Heyne – Gorliwość religijna.pdf
Ks. Józef Deharbe SI – Katechizm rzymsko-katolicki.pdf
Ks. Józef Stagraczyński – Jeden jest tylko Kościół.pdf
Ks. Józef Stagraczyński – Przeznaczenie (zadanie) Kościoła.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu ‚Miserere’.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej).pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Siła łaski uczynkowej, dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Tajemnice w Religii.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej.pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Znaczenie odpustów; – ich źródła, – warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula).pdf
Ks. Józef Stanisław Adamski SI – Znaczenie Szkaplerza św. – jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej.pdf
Ks. Józef Wereszczyński – Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany.pdf
Ks. Karol Csesznák – Św. Benedykt z Nursji 529 – 1929 (1929).pdf
Ks. Karol Teliga – Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach.pdf
Ks. Karol Teliga – Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława.pdf
Ks. Karol Teliga – Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych.pdf
Ks. M. Dietz SI – Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu.pdf
Ks. M. Hamon – Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).pdf
Ks. Marian Morawski SI – Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Podpieracz katolicyzmu.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Słowo prawdy.pdf
Ks. Marian Morawski SI – ‚Spowiedź’ Lwa Tołstoja.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Świętych Obcowanie. Komunia z niebem. Pożycie mieszkańców nieba między sobą. Obcowanie ich z nami.pdf
Ks. Marian Morawski SI – Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli.pdf
Ks. Marian Wiśniewski MIC – Pro Christo! Dość agitacji – trza się brać do organizacji!.pdf
Ks. Michał Morawski – Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce.pdf
Ks. Nicolas Pauwels – Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele.pdf
Ks. Paweł Smolikowski CR – Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – O Chrystusie w Kościele.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – O miłości Ojczyzny.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – O nieomylności Kościoła.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – O Wierze.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie.pdf
Ks. Piotr Semenenko CR – Poza Kościołem nie ma zbawienia.pdf
Ks. Piotr Skarga SI – O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej.pdf
Ks. Piotr Skarga SI – O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy.pdf
Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski – Nowy Psałterz w ogniu dyskusji.pdf
Ks. Stanisław Miłkowski – O modernizmie.pdf
Ks. Stanisław Załęski SI – Karta z dziejów Kościoła w Anglii.pdf
Ks. T. M – Objawienia prywatne.pdf
Ks. Wawrzyniec Scupoli – O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu.pdf
Ks. Wawrzyniec Scupoli – Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.pdf
Ks. Władysław Michał Dębicki – Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu.pdf
Ks. Władysław Michał Dębicki – Katolicka pogarda świata.pdf
Ks. Władysław Michał Dębicki – Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche).pdf
Ks. Władysław Szcześniak – Herezje antropologiczne. Pelagianizm. Semipelagianizm. Predestynacjanizm.pdf
Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI – Rozumność wiary.pdf
Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI – Wewnętrzna pewność aktu wiary.pdf
Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI – Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.pdf
Ks. Zygmunt Baranowski – Reformy małżeńskie Lutra.pdf
Ks. Zygmunt Chełmicki – Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).pdf
Ks. Zygmunt Golian – Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej.pdf
Ks. Zygmunt Golian – Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja.pdf
Ks. Zygmunt Golian – Ostatni bohaterowie Judei.pdf
Księża poznańscy – Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma.pdf
Kwintus Septymiusz Florens Tertulian – Preskrypcja przeciw heretykom.pdf
Małe oficjum ku czci Najświętszej Marji Panny (1936).pdf
Myśl Katolicka – Około integralizmu katolickiego.pdf
O. Anioł M. Urbański, karmelita – Szkaplerz karmelitański.pdf
O. Hieronim Savonarola OP – Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty.pdf
O. Jan Jakub Scheffmacher SI – Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.pdf
O. Jan Tauler OP – Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.pdf
O. Karol Surowiecki OFM – Savoir-vivre dla Świstaków.pdf
O. Marian Morawski SI – Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.pdf
O. Marian Morawski SI – Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła.pdf
O. Marian Morawski SI – Konferencja o poznaniu samego siebie.pdf
O. Marian Morawski SI – O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego.pdf
O. Marian Morawski SI – U stóp Sfinksa.pdf
O. Maurycy Meschler SI – Urząd nauczycielski w Kościele.pdf
O. Mikołaj Łęczycki SI – Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.pdf
O. Paweł Segneri SI – Kazanie o Bóstwie Chrystusowym.pdf
O. Paweł Segneri SI – Kazanie o piekle.pdf
O. Paweł Segneri SI – O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków.pdf
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP – Pokora dusz postępujących.pdf
O. Stefan Podworski OFM – Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klaszto.pdf
Obrona prawdy – Wypis z Okólnika wydanego do Archidiecezji Kolońskiej (1845).pdf
Papież Pius XII – Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, 22 V 1941 r..pdf
Patrick Henry Omlor – Anna Katarzyna Emmerich o ‚nowym kościele’ (1971).pdf
Posłaniec Serca Jezusa – Biskupi niemieccy o skromności.pdf
Prof. Albert von Ruville – Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.pdf
Przegląd Katolicki – Co to jest szatan.pdf
Przegląd Katolicki – Masoni i tajne towarzystwa.pdf
Przegląd Katolicki – Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej.pdf
Przegląd Katolicki – Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka.pdf
Przegląd Katolicki – Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli.pdf
Przegląd Kościelny – Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie.pdf
Przegląd Kościelny – Kardynał Franzelin.pdf
Przegląd Kościelny – Kilka słów o historii dogmatów.pdf
Przegląd Powszechny – M. Henryk VIII i klasztory w Anglii.pdf
Przegląd Powszechny S.M. – Adolf Hitler i jego program [Mein Kampf].pdf
S. Leonia, Niepokalanka – Czym jest Msza św. dla dusz naszych.pdf
Synod Zamojski (1720) – Forma wyznania Wiary.pdf
Szkoła Chrystusowa – Modlitwa Pańska.pdf
Św. Alfons Liguori Biskup – Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy.pdf
Św. Alfons Maria Liguori – O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.pdf
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik – O cierpliwości.pdf
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik – O jedności Kościoła katolickiego.pdf
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik – O modlitwie Pańskiej.pdf
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik – O uczynkach miłosiernych i jałmużnie.pdf
Św. Franciszek z Asyżu – Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń.pdf
Św. Franciszek z Asyżu – List do wiernych.pdf
Św. Franciszek z Asyżu – Oratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana.pdf
Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe – O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra.pdf
Św. Katarzyna Genueńska – Traktat o czyśćcu.pdf
Św. Piotr z Alkantary – Pokój duszy.pdf
Św. Pius X, Papież – Krótka Historia Religii.pdf
Św. Robert kard. Bellarmin SI – Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy).pdf
Św. Robert kard. Bellarmin SI -Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana.pdf
Św. Tomasz z Akwinu – O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3.pdf
Św. Wincenty z Lerynu – Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.pdf
tajemnice_rozanca_1_1.pdf
tajemnice_rozanca_1_2.pdf
tajemnice_rozanca_1_3.pdf
tajemnice_rozanca_1_4.pdf
tajemnice_rozanca_wst_1.pdf
tajemnice_rozanca_wst_2.pdf
tajemnice_rozanca_wst_3.pdf
Tygodnik Katolicki – Teatr (1872).pdf
Tygodnik Soborowy – Biskupi wobec Soboru i Papieża (1870).pdf
Tygodnik Soborowy – Nieomylność papieska i niemiecka teologia.pdf
Tygodnik Soborowy – Walka i Zwycięstwo.pdf
Wingolf – Czemu jestem katolikiem. Kilka słów o modernizmie.pdf

Audiobook w 1 pliku\
Badde Paul – Guadalupe. Objawienie, które zmieniło dzieje świata.zip
Chrostowski.zip
Dzieje apostolskie.zip
Fatima – Niepokalane serce Maryi – Zawierzenia.zip
Gabriele Amorth – Wyznania egzorcysty.zip
Ignacy Loyola – Opowieść pielgrzyma.zip
Józef Mackiewicz – W cieniu krzyża.zip
Józef Mackiewicz – Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy.zip
Kazania sejmowe ks. Piotra Skargi.zip
Ks. Waldemar Chrostowski – Stworzenie.zip
Lech Maziakowski – Fatima.zip
Leszek Szcześniak – Judeopolonia.zip
Nowy testament.zip
Pasja – wg. K.Emmerich.zip
Plinio Correa de Oliveira – Via Crucis, Rozważania Drogi Krzyżowej.zip
swiadectwo egzorcysty (siostrab1).zip
Św. Piotr Damiani – Księga Gomory.mp3
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Dzieje Duszy.zip
Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Księża wobec bezpieki.zip
Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa.zip
Wilhelm Hünermann – Herold Boży. Święty Antoni z Padwy.zip
Wilhelm Hünermann – Ignis ardens. Opowieść o Piusie X.zip
Wilhelm Hünermann – Święty i diabeł. Życie św. Jana Vianneya, patrona proboszczów.zip
Wincenty Łaszewski – Apokalipsa wg. Fatimy.zip
Wincenty Łaszewski – Cud Guadalupe.zip
Wincenty Łaszewski – Mistyka Golgoty.zip
Wspomnienia s. Łucji z Fatimy.zip
Zenon Ziółkowski – Przewodnik po Aniołach.zip

Edukacja\
Aleksander Raciborski – Historia filozofii (1901).pdf
C. Plater-Zyberkówna – Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie.pdf
Henryk Baumgartner – Pedagogia czyli nauka o wychowaniu (1898).pdf
Ks. dr Alojzy Jougan – Słownik kościelny lacińsko-polski (1948).pdf
Ks. Henryk Haduch TJ – Zasady wymowy ogólnej i kościelnej dla użytku duchowieństwa (1927).pdf
ks. Jan Bączek – Zarys historyi filozofii (1909).pdf
Ks. Jan Nuckowski – Początki logiki ogólnej dla szkół (1920).pdf
Łacina uproszczona (1938).pdf
Marian Falski – Elementarz (1971).pdf
Nauka dodawania dla dzieci.xls
Słowniczek łacińsko-polski frazeologiczny i synonimiczny (1906).djvu
Stanisław Schneider – Czy mądrości i cnoty można nauczyć (1896).pdf
Stefan Tatuch – Nauka pisania (1927).pdf
W. M. Kozłowski – Krótki zarys logiki (1918).pdf
W. Olszewski – Bajki nie bajki (1889).pdf
Władysław Biegański – Etyka ogólna (1922).pdf
Władysław Boziewicz – Polski kodeks honorowy (1919).pdf

Finanse\
Colin Barclay-Smith – Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy.pdf
Leopold Soucy – Fałszerze pieniędzy (1999).pdf
Louis Even – Finanse zdrowe i skuteczne (ok.1950).pdf
Song Hongbin – Wojna o pieniądz (2007).pdf

Historia\
Bohdan Wasiutyński – O socjalistach i ich odmianie bolszewickiej (1918).pdf
Dla Niepodległej Żołnierze Wyklęci 1944-1963 (2015).zip
Edward Arnekker – Przejawy kryzysu w rzemiośle i chałupnictwie (1934).pdf
Franco Bellegrandi – NichitaRoncalli, przeciwżycie papieża (1988).pdf
Gall Anonim – Kronika Polska.pdf
Ignacy Daszyński – Polityka proletaryatu (1907).pdf
Jean Gimpel – Jak budowano w średniowieczu (1968).pdf
Jerzy Brochocki – Rewolta marcowa.pdf
Jerzy Moszyński – List otwarty do jenerała Józefa Hallera (1922).pdf
Józef hr. Tyszkiewicz – Inkwizycja hiszpańska (1929).pdf
Józef Kisielewski – Ziemia gromadzi prochy (1938).zip
Kryzys w Kościele powszechnym na przykładzie USA. Analiza zagadnień homoseksualizmu (2002).pdf
Ks. Guerry – Kodeks Akcji Katolickiej (1929).pdf
Ks. Józef Warszawski – Piłsudski a religia (1978).pdf
Ks. Karol Dębiński – Dozory kościelne rzymsko-katolickie w Królestwie Polskiem (1913).pdf
Kulisy Katastrofy Powstania Warszawskiego 1944.zip
Lubomir Czupkiewicz – Pochodzenie i rasa Słowian.pdf
Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość (1996).pdf
Ryszard Filipski – Krajobraz po grunwaldzie (2011).pdf
Tadeusz Miller – 3000 lat Państwa Polskiego.zip
Tadeusz Walichnowski – Czyja własność (2001).pdf
Wanda Grochowska – Król Jan III Sobieski, chwała narodu polskiego (1933).pdf
Winnicjusz Kossakowski – Polskie runy przemówiły.pdf
Zdzisław Broński ‚Uskok’ – Pamiętnik 1941-49.zip
Zdzisław Ciesiołkiewicz – Judeopolonia, Nieznane karty historii PRL.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\
Abp Antoni Szlagowski – Wiara w życiu (1909).pdf
Abp Ignacy Hołowiński – Kazanie na Boże Narodzenie (1856).pdf
Abp Romuald Jałbrzykowski – U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (1938).pdf
Abp Stanisław Karnkowski – O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich (1884).pdf
Adoracja Chrystusa Króla (1947).pdf
Alfred Władysław Garapich – Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje (1911).pdf
Bądźcie doskonałymi. Opr. ks. Karol Żelazowski (1912).djvu
Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historja (1858).pdf
Bp A. J. Nowowiejski – Pastorologja (1930).pdf
Bp Adolf Szelążek – Czy indyferentyzm ma rację bytu (1900).pdf
Bp Kacper Borowski – O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich (1897).pdf
Bp L. Abelly – Nowy rok Jezusowy, Rozmyślania (1895).pdf
Bp Maciej Eberhard – Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła (1937).pdf
Bp Michał Nowodworski – Chrystianizm w walce z poganizmem (1871).pdf
Bp Michał Nowodworski – Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach (1885).pdf
Bp Michał Nowodworski – Ksiądz Karol Surowiecki (1869).pdf
Bp Michał Nowodworski – Wiara i rozum (fides et ratio) (1870).pdf
Bp Michał Nowodworski – Życie chrześcijańskie (1885).pdf
Catalina Rivas – Tajemnica Spowiedzi i Mszy Świętej.pdf
Ćwiczenia Duchowne Świętego Oyca Ignacego (1771).pdf
Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli przez o. Petitdidiera TJ (1893).djvu
Don Pietro Leone – Gnoza.pdf
Dr I. Schuster – Historia biblijna dla katolickich szkół ludowych (1920).djvu
Dr Ildefons Bobicz – Walka z sekciarstwem (1931).pdf
Dr Józef Birkenmajer – Zagadnienie autorstwa Bogurodzicy (1935).pdf
Droga dziecięctwa duchownego. Cz I (1928).djvu
Droga dziecięctwa duchownego. Cz II (1931).djvu
Droga dziecięctwa duchownego. Cz III (1926).djvu
Droga dziecięctwa duchownego. Cz IV (1928).djvu
Droga krzyżowa (1752).pdf
Droga krzyżowa (1911).pdf
H. Riondel TJ – Życie z Wiary. Jego istota. postęp. pociechy. próby i owoce (1934).djvu
Jakób Balmes – O sposobie osiągnięnia prawdy (1853).pdf
kard H.E. Manning – O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka (1876).pdf
kard H.E. Manning – Zmagania Papieża i Antychrysta (1861).pdf
Kard. Jan Bona – Pisma ascetyczne, O rozpoznawaniu duchów (1891).pdf
Krótkie nauki homiletyczne wg Postyli Katolickiej Większej Ks. Jakóba Wujka (1912).pdf
Ks. A. Brykczyński – Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej (1893).pdf
Ks. A. Rodriguez TJ – O doskonałości chrześcijańskiej (1858).pdf
Ks. A. Sas Krechowiecki – Niepokalana Bogarodzica Marya w świetle Ewangelii i Ojców Kościoła T1 (1890).pdf
Ks. A. Syski – Ascetyka katolicka (1933).djvu
Ks. Aleksander Żychlinski – Tajemnica katolicyzmu (1946).djvu
Ks. Antoni Chmielowski – Homilie na niedziele i święta całego roku (1895).djvu
Ks. Antoni Chmielowski – Kwiateczki duchowne Ludwika Blozjusza (1907).djvu
Ks. Antoni Chmielowski – Rozmyślania o pokucie i jej warunkach (1908).pdf
Ks. Antoni Krechowiecki – Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła (1874) Cz. I.pdf
Ks. Antoni Krechowiecki – Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła (1875) Cz. II.pdf
Ks. Antoni Krechowiecki – Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła (1888) Cz. III.pdf
Ks. Augustyn Arndt – Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych (1890).pdf
Ks. Courbon – Życie w obecności Bożej (1930).pdf
Ks. de Ligny SI – Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony (1844).djvu
Ks. dr Edward Górski – Jezus Chrystus w świetle Ewangelii (1914).djvu
Ks. dr Edward Górski – Księga Psalmów. Tekst i komentarz (1930).djvu
Ks. dr Edward Górski – Listy świętego Pawła (1917).djvu
Ks. dr Edward Górski – Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno historyczne (1954).djvu
Ks. dr Fr. Mirek – W obronie małżeństwa (1926).pdf
Ks. dr Jan Szymeczko – Etyka katolicka (1930).djvu
Ks. dr Jan Szymeczko – Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich (1913).djvu
Ks. dr Julian Młynarczyk – Walka o dusze ludzkie (1936).pdf
Ks. dr Martin Konrad – Katolicka nauka obyczajów (1871).djvu
Ks. dr Michał Sopoćko – Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem (1935).djvu
Ks. Edmund Elter TJ – Religia i jej nakazy. Konferencje rekolekcyjne dla inteligentnych mężczyzn (1933).djvu
Ks. Feliks Cozel – Spowiedź jaką być winna i jak się do niej gotować (1909).djvu
Ks. Feliks St. Feldheim – Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa (1924).pdf
Ks. Fr. Spirago – Nauka o Sakramencie Małżeństwa (1906).djvu
Ks. Gabriele Amorth – Egzorcyzmy.zip
Ks. H. Jackowski SI – Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami )1923).djvu
Ks. H. Jackowski SI – Namowa do wstrzemięźliwości (1914).djvu
Ks. Henryk Jackowski TJ – Rozważ to dobrze czyli myśli zbawienne (1895).pdf
Ks. Ignacy Czechowski – Krótkie kazania (1930).pdf
Ks. J. B. Chautard ZCR – Życie wewnętrzne duszą apostolstwa (1928).djvu
Ks. J. Berthier – Książka dla wszystkich (1926).djvu
Ks. J. Schrijvers – Orędzie Jezusa do swego kapłana.pdf
Ks. J. St. Adamski TJ – Łaska Boża Tom I – II (1924).pdf
Ks. J. Stagraczyński – Od kolebki do grobu. Przewodnik życia dla rodzin chrześcijańskich (1896).pdf
Ks. J. Stagraczyński – Rozmyślania o rzeczach ostatecznych (1903).pdf
Ks. J. Stagraczyński – Zasady wychowania chrześcijańskiego (1901).pdf
Ks. J. Tylka – O cnotach heroicznych.pdf
Ks. Jakub Wujek – Postylla Mniejsza. Kazania (1909).pdf
Ks. Jerzy Patiss SJ – Podręcznik do rozmyślań i kazań na Niedziele całego roku I (1907).djvu
Ks. Jerzy Patiss SJ – Podręcznik do rozmyślań i kazań na Niedziele całego roku II (1908).djvu
Ks. Jerzy Patiss SJ – Podręcznik do rozmyślań i kazań na Niedziele całego roku III (1908).djvu
Ks. Jerzy Patiss SJ – Podręcznik do rozmyślań i kazań na Niedziele całego roku IV (1909).djvu
Ks. Józef Krukowski – Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne (1890).djvu
Ks. K. Buczkowski – Psalmy Dawida wierszem (1884).pdf
Ks. Karol Antoniewicz – Droga krzyżowa (1850).pdf
Ks. Kazimierz Naskrecki – Credo_Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej Cz.1 (1931).pdf
Ks. Kazimierz Naskrecki – Credo_Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej Cz.2 (1931).pdf
Ks. Kazimierz Naskrecki – Dekalog_Krótkie Nauki o Przykazaniach (1937).pdf
Ks. Kazimierz Naskrecki – Życie nadprzyrodzone_Krótkie nauki o Sakramentach Świętych i modlitwie (1936).pdf
Ks. L. Goffine – Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko katolickiej (1894).pdf
Ks. Marcin Rubczynski – Głos Pana kruszącego cedry libańskie (1940).pdf
Ks. Marian Morawski – Świętych obcowanie (1903).pdf
Ks. P. Collet – Medytacje rekolekcyjne (1897).djvu
Ks. Paweł Latusek – Zagadnienie cierpienia u św. Augustyna (1938).pdf
Ks. Piotr Semenenko – Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa (1934).pdf
Ks. prof. Bernard Bartmann – Nasza wiara w Opatrzność (1932).djvu
Ks. R. G. Clarke TJ – Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa (1913).pdf
Ks. R.G. Clarke TJ – Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa (1913).pdf
Ks. Stefan Ceberek – W tej Hostyi jest Bóg Żywy.pdf
Ks. Stefano Gobbi – Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej (1973-97).zip
Ks. Tadeusz Kiersztyn – Intronizacja szansa dla Polski (2006).pdf
Ks. Władyslaw Lohn TJ – Chrystus nauczający. Ustanowienie i skład Urzędu Nauczycielskiego (1927).pdf
Ks. Władysław Krynicki – Wymowa święta czyli podręcznik do teoryi kaznodziejstwa (1906).pdf
Ks. Władysław Staich – Król w cierniowej koronie, kazania i szkice o Chrystusie Królu (1926).pdf
Ks. Władysław Szczepański SI – Nowy Indeks książek zakazanych (1903).djvu
Ks. Wojciech Szmyd – Odpusty.pdf
Ks. Zygmunt Golian – Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej (1854).pdf
Ks. Zygmunt Golian – Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie (1924).pdf
Książka kalwaryjska zawierająca w sobie rozmyślania i modlitwy o męce i śmierci P. Jezusa (1894).pdf
Książka Misyjna Oo. Redemptorystów (1947).pdf
Leon XIII – Kościół i cywilizacja.pdf
Listy ojca Jana Beyzyma TJ apostoła trędowatych na Madagaskarze (1927).pdf
Listy Św. Pawła Apostoła. Przełożył arcybiskup Fr. Symon (1928).pdf
Loyola Ignacy – Ćwiczenia duchowne.pdf
Ludwik Koesters SI – Kościół wiary naszej (1939).djvu
Maksymilian Jakubowicz – Chrześcijańska filozofia życia (1853).pdf
Maksymy Świętego Ignacego (1886).pdf
Małżenstwo w świetle nauki katolickiej (1928).pdf
Michał Christian Chrześcijańskie pojęcie sportu (1936).djvu
Na Golgotę, z pism ks. Waleriana Kalinki (1897).pdf
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (1911).pdf
Nauki Niedzielne – Skład apostolski wg Ewangelii i Ojców Kościoła -Tom I (1874).pdf
Nauki Niedzielne – Skład apostolski wg Ewangelii i Ojców Kościoła -Tom II (1875).pdf
Nauki Niedzielne – Skład apostolski wg Ewangelii i Ojców Kościoła -Tom III (1888).pdf
O. A. Gratry – Credo w rozważaniu filozoficznym.pdf
O. A. Krebs – Bóg mi wystarcza (1925).pdf
O. Artur Vermeersch TJ – Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusa (1933).pdf
O. Brunon Vercruysse TJ – Przewodnik prawdziwej pobożności Tom I – II (1886).pdf
O. Faber Filipin – O dobroci (1889).pdf
O. Fr. Świątek CSsR – Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków Tom II (1932).djvu
O. Fryderyk William Faber – Postęp duszy czyli wzrost w świętości (1935).djvu
O. Gabryel Palau TJ – Katolik uczynkiem i prawdą (1910).djvu
O. J. V. Bainvel – Kult Serca Bożego, Teoria i rozwój (1934).pdf
O. Józef Schryvers CSSR – Zasady życia duchownego (1939).pdf
O. M.A. Bellouard OP – Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi (1938).djvu
O. Maurycy Meschler TJ – Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym (1924).djvu
O. Maurycy Meschler TJ – Trzy podstawy życia duchownego (1927).pdf
O. Mikołaj Jamin – Myśli ściągające się do błędów tego-czesnych (1811).pdf
O. Pawel Segneri TJ – Kazania wielkopostne Tom I (1902).pdf
O. Pawel Segneri TJ – Kazania wielkopostne Tom II (1902).pdf
O.M. Avancin – Rok Chrystusowy, rozmyślania na każdy dzień roku (1896).pdf
Otto Cohausz – Jezus Chrystus Król Świata (1926).pdf
papież Grzegorz Wielki – Homilie na Ewangelie (590-604).pdf
Papież Grzegorz Wielki – Księga Reguły Pasterskiej (1948).djvu
Paweł Bureau – Rozprzężenie obyczajów (1929).djvu
Piers Compton – The Broken Cross.pdf
Pisma ascetyczne Kardynała Jana Bony. Tom I – Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne (1911).djvu
Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli Nabożeństwo Zaduszne (1854).pdf
Praktyczna droga do osiągnięcia bez zawodu spokoju duszy (1872).pdf
Prawdomir – Gdzie prawda. Rozmowy wśród podróżnych (1911).djvu
Przestroga Boża – ciekawy sen kapłana o Polsce za czasów Piusa X.pdf
Robert Hugh Benson – Paradoksy katolicyzmu (1913).pdf
Rok Chrystusowy czyli rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa (1896).pdf
S. Michaela Pawlik – Utopijny raj – New Age.pdf
Serce Jezusowe – Kazania i szkice Księży Towarzystwa Jezusowego (1910).djvu
Słodkie gorzkiej męki Jezusa Chrystusa rozmyślanie (1843).pdf
Socjalizm i komunizm potępione przez papieży (2009).pdf
Stanisław Krajski – Savoir vivre w kościele (2007).pdf
Św. Jan Chrzciciel de la Salle – Obowiązki Chrześcijanina względem Boga (1881).pdf
Św. Jan Vianney – Zbiór 29 kazań świątecznych i niedzielnych (ok. 1830).pdf
Św. Leon I Wielki – Mowy (ok. 440).pdf
Św. Maria od Krzyża di Rosa – Rękopis z czyśćca (1874).pdf
Św. Wincenty z Lerynu – Pamiętnik Commonitorium (1928).pdf
Testament bł. ks. Bronisława Markiewicza (1912).pdf
Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa (Chicago 1941).pdf
Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa.zip
Wiktor Cathrein TJ – Katolicki pogląd na świat (1928).pdf
Władysław Knapiński – O Składzie Apostolskim (1869).pdf
Wróg Chrystusa – broszura o czasach ostatecznych.pdf
Wykaz Odpustów Kościoła (1968).pdf
X.J.B. – Droga do nieba przez Krzyż, Mękę i Serce Jezusa Najsłodszego (1852).pdf
Złota książeczka o praktyce pokory przez Kardynała Pecci obecnie Leona XIII (1902).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Apologetyka i dogmatyka\
Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym.pdf
Bp Jakub Benignus Bossuet – Wykład nauki katolickiego Kościoła (1827).djvu
Breviarium Fidei.pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.1 Bóg i przyroda T.1 (1905).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.1 Bóg i przyroda T.2 (1905).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.1 Bóg i przyroda T.3 (1905).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.2 Bóg i objawienie T.4 (1905).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.2 Bóg i objawienie T.5 (1906).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.2 Bóg i objawienie T.6 (1906).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.3 Bóg i Kościół T.7 (1907).pdf
dr Paweł Schanz – Apologia-chrześcijaństwa Cz.3 Bóg i Kościół T.8 (1907).pdf
Droga krótka i prawdziwa do pokazania błędów heretyckich (1609).pdf
Kanonik Duilhe de Saint Projet – Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej (1907).djvu
Kazania niedzielne dogmatyczno moralne przeciwko kacerzom (1773).pdf
Ks. bp Bougaud – Credo, dogmaty (1932).pdf
Ks. dr Aleksander Pechnik – Zarys apologetyki (1913).pdf
Ks. dr Konrad Martin – Katolicka nauka wiary (1871).pdf
Ks. dr M. Sieniatycki – Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna (1932).pdf
Ks. dr M. Sieniatycki – Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny (1930).djvu
Ks. dr M. Sieniatycki – Problem istnienia Boga (1923).pdf
Ks. dr M. Sieniatycki – Zarys dogmatyki katolickiej Tom I-IV (1928-1931).pdf
Ks. dr W. Kalinowski, ks. dr J. Rychlicki – Podstawy dogmatyki katolickiej (1954).pdf
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T I (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T II (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T III (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T IV (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T IX (1871).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T V (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T VI (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T VII (1870).djvu
Ks. J. Gaume – Zasady i całość wiary katolickiej T VIII (1871).djvu
Ks. J. Tylka – Dogmatyka katolicka, Część szczegółowa (1900).pdf
ks. J. Tylka Dogmatyka katolicka, Część ogólna (1900).pdf
ks. Jan Chryzostom Janiszewski – Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim Cz.1 (1860).pdf
ks. Jan Chryzostom Janiszewski – Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim Cz.2 (1875).pdf
Ks. Kazimierz Bisztyga TJ – Kościół katolicki (1931).pdf
Ks. S. Bartynowski TJ – Apologetyka podręczna (1916).pdf
Ks. Walenty Gadowski – Nauka Kościoła (1930).pdf
Nauka wiary i obyczajów Kościoła Katolickiego (1875).pdf
Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.pdf
Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie.pdf
Słownik apologetyczny T. I.I A-B (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. I.II C-D (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. I.III E-G (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. II.I H-J (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. II.II K (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. II.III L-M (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. II.IV N-O (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. III.I P-Pi (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. III.II Pl-R (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. III.III S-T (1894).pdf
Słownik apologetyczny T. III.IV U-Ż (1894).pdf
Wykład nauki chrześcijańskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła (1888).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Biblia\
Biblia Jakuba Wujka (wg wyd. 1599).pdf
Biblia Łacińsko-Polska Tom 1 Przekład ks. Jakuba Wujka (1896).pdf
Biblia Łacińsko-Polska Tom 2 Przekład ks. Jakuba Wujka (1896).pdf
Biblia Łacińsko-Polska Tom 3 Przekład ks. Jakuba Wujka (1896).pdf
Biblia Łacińsko-Polska Tom 4 Przekład ks. Jakuba Wujka (1896).pdf
Nowy Testament w przekładzie polskim w. o. Jakuba Wujka (1936).pdf
Pismo święte. Wypisy – Podręcznik szkolny. Z przedmową Ks. Kardynała Dalbora (1930).djvu
Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa (1924).djvu
Wybór z Pisma św. Tom I Stare Przymierze (1932).djvu
Wybór z Pisma św. Tom II Nowe Przymierze (1933).djvu

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Bł. Katarzyna Emmerich\
Katarzyna Emmerich – Żywot i męka Pańska wg Klemensa Brentano.zip
Katarzyna Emmerich – Żywot Jezusa.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Alfons de Liguori\
Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św Alfonsa Marji Liguorego Tom I (1935).djvu
Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św Alfonsa Marji Liguorego Tom II (1935).djvu
Św. Alfons Maria de Liguori – O godności i obowiązkach kapłańskich (1903).pdf
Św. Alfons Maria de Liguori – O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem (1917).pdf
Św. Alfons Maria de Liguori – Przygotowanie do śmierci.epub
Św. Alfons Maria de Liguori – Przygotowanie do śmierci.pdf
Św. Alfons Maria de Liguori – Uwielbienia Maryi (1877).djvu
Św. Alfons Maria de Liguori – Uwielbienia Maryi (1877).pdf
Św. Alfons Maria Liguori – Myśli pobożne (1927).pdf
Św. Alfons Maria Liguori – O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy (1930).djvu

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Anzelm z Canterbury\
Anzelm z Canterbury – Monologion, Proslogion.zip
Anzelma z Canterbury dowod ontologiczny. Próba analizy….pdf
Nauka o odkupieniu św. Anzelma z Canterbury.pdf
Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu u św. Anzelma z Canterbury.pdf
Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy.pdf
Przejście od „Wierzę, abym zrozumiał” do wiary szukającej zrozumienia.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Augustyn\
Ekspertyza logiczna rozumowania św. Augustyna o wierze i sprawiedliwosci.pdf
Św. Augustyn – Dialogi Filozoficzne, O nauczycielu, O wolnej woli.zip
Św. Augustyn – O nauce chrześcijańskiej sprostowania.pdf
Św. Augustyn – Pisma katechetyczne (1929).pdf
Św. Augustyn – Prawo Boże.zip
Św. Augustyn – Wyznania.zip
Św. Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu – 303 pytania i odpowiedzi.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Bonawentura\
Św. Bonawentura – Droga duszy do Boga.pdf
Św. Bonawentura – Pisma ascetyczno-mistyczne.pdf
Św. Bonawentura – Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (1879).djvu

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Franciszek Salezy\
Duch świetego Franciszka Salezego czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Swiętego (1900).djvu
Filotea czyli Droga do życia pobożnego św. Franciszka Salezjusza Biskupa i Księcia Genewskiego (1920).djvu
Przewodnik życia duchownego z dzieł św. Franciszka Salezego (1939).pdf
Św. Franciszek Salezy – Filotea czyli droga do życia pobożnego (1859).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Jan od Krzyża\
Św. Jan od Krzyża – Noc ciemności i Pieśń duchowa (1931).djvu
Św. Jan od Krzyża – Wnijście na Górę Karmelu (1927).djvu

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Piotr Damiani\
Petrus Damianus – Liber Gomorrhianus (1051, latin).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Teresa z Avila\
Św. Teresa z Avila – Droga do doskonałości.pdf
Św. Teresa z Avila – Księga fundacji.pdf
Św. Teresa z Avila – Księga życia.pdf
Św. Teresa z Avila – Podniety miłości Bożej.pdf
Św. Teresa z Avila – Poezje.pdf
Św. Teresa z Avila – Sprawozdania duchowe.pdf
Św. Teresa z Avila – Twierdza wewnętrzna.pdf
Św. Teresa z Avila – Wołanie duszy do Boga.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Tomasz z Akwinu\
Modlitwy św. Tomasza z Akwinu (1928).pdf
Św. Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu – 303 pytania i odpowiedzi.pdf
Św. Tomasz z Akwinu – Byt i istota.pdf
Św. Tomasz z Akwinu – Filozofia Boga.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\DOKTORZY KOŚCIOŁA\Św. Tomasz z Akwinu\Suma Teologiczna\
01_O Bogu.pdf
02_O Bogu II.pdf
03_O Trójcy Przenajświętszej.pdf
04_Bóg Stwórca_Aniołowie.pdf
05_Aniołowie_Świat widzialny.pdf
06_Człowiek.pdf
07_Człowiek II.pdf
08_Rządy Boże.pdf
09_Cel ostateczny czyli szczęście oraz uczynki ludzkie.pdf
10_Uczucia.pdf
11_O sprawnościach.pdf
12_O wadach i grzechach.pdf
13_Prawo.pdf
14_Nowe prawo i łaska.pdf
15_Wiara i nadzieja.pdf
16_Miłość.pdf
17_Roztropność.pdf
18_Sprawiedliwość.pdf
19_Religijność.pdf
20_Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości.pdf
21_Męstwo.pdf
22_Umiarkowanie.pdf
23_Charyzmaty – szczególne dary powołania w Kościele.pdf
24_Tajemnica Wcielenia Słowa Bożego.pdf
25_Bóg Człowiek syn Maryi.pdf
26_Droga zbawienia.pdf
27_Sakramenty w ogóle_Chrzest_Bierzmowanie.pdf
28_Eucharystia.pdf
29_Sakrament pokuty.pdf
30_Sakrament pokuty II.pdf
31_Sakrament chorych_Kapłaństwo.pdf
32_Małżeństwo.pdf
33_Zmartwychwstanie ciał.pdf
34_Rzeczy ostateczne.pdf
35_Słownik.pdf
Summa Teologiczna – całość.zip

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Encykliki papieskie\
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii.pdf
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XII. Encyklika ‚Sacra Virginitas’ o Świętym Dziewictwie.pdf
Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich.pdf
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej.pdf
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów.pdf
Encyklika-Annum-Sacrum-Leon-XIII.pdf
Encyklika-Dall-alto-Leon-XIII.pdf
Encyklika-Divini-illius-magistri-Pius-XI.pdf
Encyklika-Exsurge-Domine-Leon-X.pdf
Encyklika-Mens-nostra-Pius-XI.pdf
Encyklika-Mortalium-Animos-Pius-XI.pdf
Encyklika-Mystici-Corporis-Christi-Pius-XII.pdf
Encyklika-Providias-Benedykt-XIV.pdf
Encyklika-Quod-apostolici-muneris-Leon-XIII.pdf
Encyklika-Traditi-humilitadi-Pius-VIII.pdf
Encyklika-Vix-Pervenit-Benedykt-XIV.pdf
Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Fatima\
Antonio Augusto Borelli – Fatima – orędzie tragedii czy nadziei (2000).pdf
Chris Ferrara – Fałszywi przyjaciele Fatimy (2012).pdf
Fatima Crusader 92 (o Trzeciej Tajemnicy – ang).pdf
Fatima Crusader 113 (o Trzeciej Tajemnicy – ang).pdf
O. Paul Kramer – Ostatnia bitwa Szatana (2002).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Filozofia\
Adam L. Szymański – Fałszywa metoda (1919).pdf
Aleksander Raciborski – Historia filozofii (1901).pdf
Ks Franciszek Kautny TJ – Propedeutyka filozoficzna Cz.1 (1871).pdf
Ks. dr Franciszek Gabryl – Polska filozofia religijna w wieku XIX – Tom1 (1913).pdf
Ks. dr Franciszek Gabryl – Polska filozofia religijna w wieku XIX – Tom2 (1914).pdf
Ks. Franciszek Kwiatkowski TJ – Filozofia wieczysta w zarysie Tom I (1947).djvu
Ks. Franciszek Kwiatkowski TJ – Filozofia wieczysta w zarysie Tom II (1947).djvu
Ks. Franciszek Kwiatkowski TJ – Filozofia wieczysta w zarysie Tom III (1947).djvu
Ks. Jakub Balmes – O sposobie osiągania prawdy. Filozofia praktyczna (1853).pdf
ks. Jan Bączek – Zarys historyi filozofii (1909).pdf
Ks. Marian Morawski – Filozofia i jej zadanie (1899).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\G. K. Chesterton\
G. K. Chesterton – Heretycy (1905).zip
G. K. Chesterton – Krótka historia Anglii (1917).pdf
G. K. Chesterton – Polska otwarta i jej wrogowie.zip
G. K. Chesterton – Święty Franciszek z Asyżu (1923).zip
G. K. Chesterton – Wiekuisty człowiek (1925).zip
G. K. Chesterton – Złowrogi kształt.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\G. K. Chesterton\Artykuły\
_Wszystkie artykuły.zip
Antylogika reformacji.doc
Apostoł zdrowego rozsądku.doc
Azja.doc
Chesterton krótko i aktualnie o czyśćcu.doc
Chesterton o bezwstydzie.doc
Chesterton o czcicielach zegara.doc
Chesterton o partnerskim rozwodzie.doc
Chesterton wciąż nieznany.doc
Co my sobie myślimy.doc
Coraz dalej od domu.doc
Dlaczego jestem katolikiem.doc
Dogmat wolności.doc
Duch czasów.doc
Gotyk.doc
Heretycy – wycinki.doc
Humanizm.doc
Ideowa klęska Zachodu.doc
Logika i tenis.doc
Mitologia czy filozofia.doc
O krucjatach.doc
O przykazaniach.doc
O skutecznej policji.doc
Obrona patriotyzmu.doc
Obrona świata – wycinki.doc
Optymista jako samobójca.doc
Prawidłowość reformacji.doc
Purnonsens i Bóg.doc
Sentymentalizm rozwodów.doc
Uparta ortodoksja.doc
W obronie starych zwyczajów.doc

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Historia Kościoła\
A. van Dyle – Hitleryzm a religia (1932).pdf
Berlicz Sas – Dwaj Biskupi. (Obrazek z przeszłości) (1871).pdf
Bp Michał Nowodworski – Honoriusz papież (1870).pdf
Bp Michał Nowodworski – Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu (1871).pdf
Bp Michał Nowodworski – Papież Liberiusz (1870).pdf
Euzebiusz z Cezarei – Historia Kościelna (ok. 330).pdf
Historya święta dla użytku mlodzieży przez X. S. Kozłowskiego Cz I Historya Starego Testamentu (1882).djvu
Historya święta dla użytku mlodzieży przez X. S. Kozłowskiego Cz II Historya Nowego Testamentu (1882).djvu
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._1-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._2-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._3-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._4-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._5-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._6-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._7-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._8-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._9-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._10-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._11-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._12-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._13-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._14-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._15-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._16-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._17-19.PDF
Historya_powszechna_Kościoła_Katolickiego_-_Hergenrother__Józef_(1824-1890)_Tom._18_i_19.PDF
James B. North – Historia Kościoła (2000).pdf
John Cornwell – Papież Hitlera, sekretna historia Piusa XII (1999).pdf
Ks. Antoni Chmielowski – Krótki rys historii kościelnej dla szkół (1904).djvu
Ks. dr Józef Umiński – Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła 1 (1939).pdf
Ks. dr Józef Umiński – Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła 2 (1939).pdf
Ks. dr M. Sieniatycki – Początki hierarchii kościelnej (1912).pdf
Ks. J.B.Delert – Historya Kościoła Świętego Katolickiego T.1 (1871).pdf
Ks. J.B.Delert – Historya Kościoła Świętego Katolickiego T.2 (1871).pdf
Ks. Melchior Buliński – Historia Kościoła Polskiego – 1 – Epoka piastowska.pdf
Ks. Melchior Buliński – Historia Kościoła Polskiego – 2 – Epoka jagiellońska.pdf
Ks. Melchior Buliński – Historia Kościoła Polskiego – 3 – Epoka królów obieralnych.pdf
Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak – Historia Kościoła Katolickiego Tom 1.pdf
Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak – Historia Kościoła Katolickiego Tom 2.pdf
Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak – Historia Kościoła Katolickiego Tom 3.pdf
Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak – Historia Kościoła Katolickiego Tom 4.pdf
Ks. Władysław Krynicki – Dzieje Kościoła powszechnego T1 (1925).pdf
Ks. Władysław Krynicki – Dzieje Kościoła powszechnego T2 (1925).pdf
Kurth Godfryd – Początki cywilizacji chrześcijańskiej (1888) Tom 1.pdf
Kurth Godfryd – Początki cywilizacji chrześcijańskiej (1890) Tom 2.pdf
Mary Ball Martinez – Podkopywanie Kościoła Katolickiego (1998).pdf
O. Fr. Świątek CSsR – Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym Tom I (1930).djvu
Simon Marcel – Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa (1981).pdf
Sokrates Scholastyk – Historia Kościoła (ok. 440).pdf
Sozomen Hermiasz – Historia Kościoła (ok. 440).pdf
Stanisław Arnold – Wyprawy krzyżowe (ok. 1925).pdf
Vittorio Messori – Czarne karty Kościoła (1998).zip

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Katechizmy Kościoła Katolickiego\
Artur Vermeersch SI – Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki ”Casti connubii” (1932).djvu
Katechizm archidiecezji gnieźnieńskiej, średni (1871).pdf
Katechizm dla dzieci przygotowujących się do Spowiedzi i Komunji Świętej (1930).pdf
Katechizm dla konwertytów (1928).pdf
Katechizm kard. Gasparriego.pdf
Katechizm kard. Roberta Bellarmina (1877).pdf
Katechizm katolicki dla Diecezji Wrocławskiej (1929).pdf
Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego 1566 (1762).pdf
Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego – 1866 – Tom I-III.pdf
Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. T. I-III.djvu
Katechizm rzymskokatolicki podług Ks. J. Deharbe TJ dla szkół ludowych we Lwowie (1885).djvu
Katechizm trydencki. (1603) Część 1 .pdf
Katechizm według sposoby nabożeństwa na missyach O.O. Reformatow (1783).pdf
Katechizm Większy pochwalony i zalecony przez Św. Piusa X (1908).djvu
Maly Katechizm Archidiecezji Lwowskiej (1929).pdf
Mały katechizm religii katolickiej dla dyecezyi chełmińskiej (1911).pdf
Mały katechizm Rzymsko-Katolicki (1929).pdf
Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Tom I (1886).djvu
Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Tom II (1886).djvu
Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Tom III (1886).djvu
Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Tom IV (1895).djvu
Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Tom V (1890).djvu
Nowy Katechizm Diecezjalny (1939).pdf
O. Jan Jakub Scheffmacher – Katechizm polemiczny (1841).pdf
Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony (1906).djvu
Piotr Kardynał Gasparri – Katechizm Katolicki (1941).pdf
Św. Jan Maria Vianney – Mały Katechizm Tom I.pdf
Wielki katechizm religii katolickiej (1894).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Katechizmy Kościoła Katolickiego\Posoborowe\
Czy nowy katechizm jest katolicki (Te Deum 2003).pdf
Katechizm Kościoła Katolickiego (1994).pdf
Katechizm Kościoła Katolickiego.pdf
Kompedium Katechizmu (2005).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Kodeks Prawa Kanonicznego\
KPK 1917.pdf
KPK 1983.pdf
Ks. dr Ignacy Grabowski – Prawo kanoniczne wg nowego kodeksu (1927).pdf
Ks. J. Pycia – Prawo kanoniczne małżeńskie (1920).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Ks. bp dr Józef S. Pelczar\
Ks. bp dr Józef Pelczar – Masonerya (1914).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – O przyczynach niedowiarstwa w naszych czasach i o potrzebie religii (1890).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Obrona religii katolickiej -Tom I (1920).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Pius IX i Jego Pontyfikat T1 (1907).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Pius IX i Jego Pontyfikat T2 (1908).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Pius IX i Jego Pontyfikat T3 (1908).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Pius IX i Polska (1914).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Religia Katolicka. Jej podstawy jej źrodła i jej prawdy wiary (1923).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Rewolucja Francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa (1922).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Zarys dziejów kaznodziejstwa w kościele katolickim. Cz. 1 (1896).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Zarys dziejów kaznodziejstwa w kościele katolickim. Cz. 2 (1896).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska T.1 (1886).pdf
Ks. bp dr Józef Pelczar – Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska T.2 (1886).pdf
Ks. Lech Król – Znaczenie kultu Serca Jezusowego dla życia duchowego wg J. Pelczara (2006).pdf
O miłosierdziu katolickim w XIX wieku.pdf
Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej (1906).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Ks. Malachi Martin\
Ks. Malachi Martin – Zakładnicy diabła.pdf
Malachi Malachi – Dom smagany wiatrem.pdf
Malachi Martin – Klucze królestwa (1990).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Ks. Piotr Skarga\
Józef Tretiak – Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej (1912).pdf
Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Cz I (1898).djvu
Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Cz II (1898).djvu
Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Cz III (1898).djvu
Ks. Piotr Skarga – Kazania i Pisma.pdf
Ks. Piotr Skarga – Kazania sejmowe.pdf
Ks. Piotr Skarga – Nauki o Przenajświętszym Sakramencie (1900).pdf
Ks. Piotr Skarga – Nauki o Sakramentach (1891).pdf
Ks. Piotr Skarga – O jedności Kościoła Bożego (1885).pdf
Ks. Piotr Skarga – Pierwsze 354 lata historyi Kościoła Świętego (1889).pdf
Ks. Piotr Skarga – Wezwanie do jednej zbawiennej wiary (1835).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom I (1933).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom II (1934).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom III (1935).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom IV (1936).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Ks. prof. Michał Poradowski\
Aktualizacja marksizmu przez trockizm.pdf
Andrzej Orkowski – Stosunek ks. Poradowskiego do rządów gen. Pinocheta w Chile (2004).pdf
Judeizacja nowego rytu Mszy.pdf
Marksistowska teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej.pdf
Neokatechumenat.pdf
Nowy Światowy Ład (1994).pdf
Pochodzenie Islamu.pdf
Rewolucja francuska w Kościele katolickim.pdf
Rozkład filozofii przyczyną upadku teologii.pdf
Talmud czy Biblia (1993).zip
Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Książki łacińskie\
Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum.pdf
Adsum. Deklaracja zasad CMRI (Congregatio Mariae Reginae Immaculatae) i liturgia Papieża Piusa XII.pdf
Albertus Negre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio.pdf
Andreae Retke – Patrologiae Compendium (1889) – latin.pdf
BREVIARIUM ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum V. 1 ParsHiemalis [Ratyzbona 1902].pdf
BREVIARIUM ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum V. 2 ParsVerna [Ratyzbona 1902].pdf
BREVIARIUM ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum V. 3 ParsAestiva [Ratyzbona 1902].pdf
BREVIARIUM ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum V. 4 ParsAutumnalis [Ratyzbona 1902].pdf
Canones_et_decreta_sacrosancti_oecumenici_et_generalis_Concilii_Tridentini_Vindobonae (1850).djvu
Catechismus_catholicus_Petrus_cardinalis_Gasparri_Vatican_1933.pdf
Catechismus_ex_decreto_Concilii_Tridentini_ad_parochos_Ratisbonae (1887).djvu
Catechismus_ex_decreto_Concilii_Tridentini_ad_parochos_Ratisbonae_(1887).pdf
Cavallera_Ferdinandus_SI_Thesaurus_doctrinae_catholicae_Parisiis_1936.PDF
Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei.pdf
Coeleste_Palmetum_Guilielmi_Nakateni_S_J_Ratisbonae_1893.pdf
De_hominis_elevatione_per_gratiam_sanctificantem_dissertatio_Leo_Walega_Leopoli_1891.pdf
Dei_immortalis_in_corpore_mortali_patientis_historia_Auctore_Stanihursto_SI_Tyrnaviae_1731.pdf
Divus_Thomas_Doctor_Angelicus_contra_liberalismum_invictus_veritatis_catholicae_assertor_scripsit_Constantinus_Schaezler_Romae_1874.pdf
Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologice. I. Pelagianismus. – Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus.pdf
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae.pdf
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae.pdf
Enchiridion_indulgentiarum_Typis_Polyglottis_Vaticanis_1952.pdf
Exercitia_spiritualia_juxta_normam_sancti_Ignatii_Loyole_Auctore_P_J_Petitdidier_SJ_Parisiis_1890.pdf
Francisco Veronius – Professio Fidei Catholicae (1788).pdf
Ioannis_Cardinalis_Bona_O_Cist_Opuscula_ascetica_selecta_Friburgi_Brisgoviae_1911.pdf
Jungmann_Institutiones_Theologiae_dogmaticae_specialis_Tractatus_de_Gratia_Ratisbonae_1882.pdf
Jungmann_Institutiones_Theologiae_dogmaticae_specialis_Tractatus_de_Verbo_incarnato_Ratisbonae_1884.pdf
Liber_precum_Dr_Josephus_Drozd_Premisliae_1895.pdf
Manuale_devotorum_B_Mariae_Virginis_Card_Vives_Romae_1900.pdf
Manuale_iuris_canonici_in_usum_scholarum_P_Dominicus_M_Prummer_OP_Friburgi_Brisgoviae_1927.PDF
Manuale_Mariologiae_Dogmaticae_Armandus_Plessis_Pontchateau_1942.pdf
Manuale_quotidianum_continens_preces_ante_et_post_Missae_Sacrificium_edidit_Dr_Vincentius_Smoczynski_Cracoviae_1885.pdf
Manuale_vitae_spiritualis_continens_Ludovici_Blosii_Opera_spiritualia_selecta_Friburgi_Brisgoviae_1907.pdf
Martyrologium_Romanum_Typis_Polyglottis_Vaticanis_1948 (1).PDF
Martyrologium_Romanum_Typis_Polyglottis_Vaticanis_1948.PDF
Minges_OFM_Compendium_Theologiae_dogmaticae_generalis_Monachii_1902.pdf
Minges_OFM_Compendium_Theologiae_dogmaticae_specialis_Pars_posterior_Monachii_1901.pdf
Minges_OFM_Compendium_Theologiae_dogmaticae_specialis_Pars_prior_Monachii_1901 (2).pdf
Minges_OFM_Compendium_Theologiae_dogmaticae_specialis_Pars_prior_Monachii_1901.pdf
Minges_OFM_Compendium_Theologiae_dogmaticae_specialis_Pars_prior_Monachii_1901_(2).PDF
Naval_Franciscus_CMF_Theologiae_asceticae_et_mysticae_cursus_Taurini_1925.pdf
Nicolai_Lancicii_S_J_Opusculum_spirituale_Oeniponte_1881.pdf
Nicolaus_Avancinus_SI_Vita_et_doctrina_Jesu_Christi_Barcinone_1895.pdf
Novum_Testamentum_latine_Vulgatae_versionis_Clementinae_Friburgi_Brisgoviae_1901.pdf
Patrologiae_Compendium_Andreas_Retke_Varsaviae_1889.pdf
Praxis_Theologiae_mysticae_Godinez_Paris_1921.pdf
Professio_Fidei_Catholicae_F_Veronius_Posonii_1787.pdf
Psalmi_et_Cantica_explicata_in_ordine_ad_recitationem_Breviarii_Auctore_Ach_Vander_Heeren_STD_Brugis_1924.pdf
S_Alphonsus_a_Ligorio_De_Mariae_gloriis_Romae_A_D_1950.pdf
S_Aurelius_Augustinus_Enchiridion_ad_Laurentium_S_Fulgentius_De_fide_Oeniponti_1871.pdf
S_Petrus_Canisius_Catechismus_maior_seu_Summa_doctrinae_christianae_Monachii_Bavariae_1933.pdf
S_Petrus_Canisius_Summa_doctrinae_christianae_Landishuti_1848.pdf
S_Roberto_Bellarmino_Christianae_doctrinae_copiosa_explicatio_Posonii_1742.pdf
Sancti_Vincentii_Lirinensis_Commonitorium_adversus_haereses_Posonii_1764.pdf
Scintillae_Ignatianae_Ratisbonae_1919.pdf
Summula_Summae_Theologicae_Angelici_Doctoris_S_Thomae_Aquinatis_Romae_1912.pdf
Tertulliani_Liber_de_praescriptionibus_adversus_haereticos_et_S_Vincentii_Lirinensis_Commonitorium_Oeniponti_1880.pdf
Theologia_moralis_Ernesto_Mueller_Liber_III_Vindobonae_1895.pdf
Zeibert_Dr_Franciscus_Compendium_historiae_ecclesiasticae_Brunae_1889.PDF

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Maryjne\
Cześć Maryi na każdy czas osobliwie w miesiącu Maju (1889).pdf
Kalendarz Rycerza Niepokalanej 1933.pdf
Kalendarz Rycerza Niepokalanej 1938.pdf
Ks. dr J. Górka – Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (1907).djvu
Ks. Franciszek Proschwitzer – Matka Boska w roku kościelnym (1926).pdf
Ks. Franciszek Proschwitzer – Nabożeństwo Majowe w 32 rozmyślaniach.pdf
Ks. J. Stagraczyński – Zdrowaś Maryja, Wykład Pozdrowienia Anielskiego (1873).pdf
Ks. W. Mrowiński TJ – O czci Matki Boskiej w Polsce (1886).pdf
Majowe wielbienia Maryi w litaniach loretańskich (1894).pdf
Maria de Agreda – Miasto Święte czyli żywot NMP (1860).pdf
Nabożeństwo Majowe ku czci Najświętszej Panny Królowej Korony Polskiej (1849).pdf
O. Czesław Lacrampe OP – Wszechpośrednictwo NMP (1929).pdf
O. R. Bernard OP – Tajemnica Marji (1936).pdf
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP.pdf
Wykład Godzinek o Niepokalanem Poczęciu NMP (1873).pdf
Żywot Matki Bożej przez o. Prokopa Kapucyna (1906).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Modernizm\
Abp Antoni Szlagowski – Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn (1909).pdf
Abp Antoni Szlagowski – Zasady modernistów (modernistarum doctrina) (1908).pdf
Abp Marcel Lefebvre – oni Jego zdetronizowali (1987).pdf
Abp Marcel Lefebvre – Kościół przesiąknięty modernizmem (1994).pdf
Abp Walenty Zubizarreta OCD – O modernizmie (1924).pdf
Adam Małaszewski – Leksykon modernistów polskich (2001).pdf
Bp Kazimierz Tomczak – Modernizm a protestantyzm liberalny (1911).pdf
Claudio Pierantoni – Amoris Laetitia (ang) (2015).pdf
Enrico Zoffoli – Czy droga neokatechumenatu jest prawowierna (1998).pdf
Ks. bp prof. Andrzej Siemieniewski – Ogień w Kościele (2001).pdf
Ks. dr Andrzej Dobroniewski – Modernizm i moderniści.pdf
Ks. dr Czesław Sokołowski – Przysięga antymodernistyczna, studyum krytyczne (1916).pdf
Ks. Enzo Boninsegna – Komunia do ręki największe zło współczesnego świata (2004).pdf
ks. Henryk Czepułkowski – Antykościół w natarciu (1993).pdf
Ks. Kazimierz Tomczak – Modernizm a protestantyzm liberalny (1911).pdf
Ks. Stanisław Miłkowski – O modernizmie (2013).pdf
List kardynałów Ottavianiego i Bacciego do Pawła VI.pdf
Michael Davies – Nowa msza papieża Pawła (z rozdziałami) (1980).pdf
Michael Davies – Sobór Watykanski II a wolność religijna (1992).pdf
Neokatechumenat – kościół w Kościele.pdf
O. Maumus – Moderniści (1910).pdf
Roberto De Mattei – Sobór Watykański II – Historia dotąd nieopowiedziana (2011).pdf
Romano Amerio – IU, Analiza zmian w kościele katolickim.pdf
Św. Pius X – Encyklika Pascendi Dominici Gregis – O modernizmie.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Modlitewniki przedsoborowe\
Chwała Bogu na wysokościach! (1899).pdf
Chwała Boża. Książeczka do nabożeństwa.djvu
Chwała na wysokości Bogu – Ksiażka do nabożeństwa (1899).pdf
Droga krzyżowa (1844).djvu
Głos duszy (1846).pdf
Katolik w modlitwie 1861.djvu
Katolik w modlitwie 1865.djvu
Ks. dr Zygmunt Bielawski – Mszalik dla dziatwy (1935).pdf
Ksiazka do nabożeństwa dla wszystkich katolików bp Dunin (1844) .pdf
Książeczka do nabożeństwa dla Polek (1823).pdf
Książeczka jubileuszowa (1886).pdf
Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan (1811).pdf
Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików bp Dunin (1844).pdf
Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików bp Dunin (1864).pdf
Książka do nabożeństwa. Pamiątka z Wilna (1885).djvu
Książka do oświecenia i zbudowania duszy katolickiej (1893).djvu
Modlitewnik Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego (1873).pdf
Modlitewnik Chwała Bogu na wysokościach. Wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych (1899).pdf
Modlitewnik Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju (1889).pdf
Modlitewnik Katolik w modlitwie (1865).pdf
Modlitewnik Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz Śpiewnik kościelny na cały rok (1861).pdf
Modlitewnik Officyum codzienne dla wygody chrześciańskiej (1873).pdf
Modlitwy do najświętszego sakramentu ołtarza (1871).pdf
Msza Święta w obrazkach dla dzieci.pdf
Mszalik dla wiernych.pdf
Nabożeństwo do cierpiącego Jezusa (1855).djvu
O. Gaspar Lefebvre – Mszał Rzymski z dodaniem Nabożeństw Nieszpornych (1932).pdf
Ołtarzyk polski. Nabożeństwa (1851).pdf
Wykład litanii loretańskiej (1886).djvu
Zbiór modlitw do adoracji Najświętszego Sakramentu (1926).djvu
Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Msza Święta i liturgia\
Alojzy Jougan – Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego ver.1 (1899).pdf
Alojzy Jougan – Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego ver.2 (1899).pdf
Bp A.J. Nowowiejski – Ceremoniał parafialny (1922).djvu
bp. A.J. Nowowiejski – Ceremoniał Parafialny (1931).pdf
Ettensperger – W służbie ołtarza – Podręcznik dla ministrantów (1948).pdf
Ks. A. Reiners – Ofiara Mszy Świętej (1907).pdf
Ks. Antoni Nowowiejski – Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego Tom I (1893).pdf
Ks. Antoni Nowowiejski – Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego Tom II (1902).pdf
Ks. Antoni Nowowiejski – Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego Tom III (1902).pdf
Ks. dr A. Borowski – Warunkowe szafarstwo sakramentalne (1962).pdf
Ks. dr Gerard Szmyd – Liturgika Katolicka (1934).pdf
Ks. dr Mikołaj Gihr – Ofiara Mszy Świętej (1933).pdf
Ks. Feliks Cozel TJ – Msza Święta.pdf
Ks. Feliks Cozel TJ – Sposoby słuchania Mszy Świętej.pdf
ks. J. Ziółkowski – Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów (1957).zip
Ks. Jan Kurczewski – Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy Swiętej (1898).pdf
Ks. Jan Meuller TJ – Mały ceremonial dla kleryków i kapłanów (1946).pdf
Ks. Józef Krośniński – Piekność obrzędów Kościoła katolickiego (1912).djvu
Ks. Kazimierz Naskrecki – Liturgika (1936).pdf
Ks. Klaus Gamber – W stronę Pana, Pytania o budowe kościołów i modlitwę w kierunku wschodnim.pdf
Ks. Mikołaj Gihr – Ofiara Mszy Św. t1.pdf
Ks. Mikołaj Gihr – Ofiara Mszy Św. t2.pdf
Ks. Paweł Korupka – Rozyślanie Męki Pańskiej podczas Mszy Św..pdf
Ks. Piotr Mańkowski – Po naszemu. Pamiętnik liturgisty (1917).pdf
Ks. Tomasz Kowalewski – Liturgika czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego (1920).pdf
l’abbé Q. Sauvonnet – 40 lat kryzysu liturgicznego.pdf
Michael Davies – Nowa msza papieża Pawła (1980).pdf
Missa Sancta – Święto NMP Różańcowj – rocznica Lepanto (2009).pdf
Missa Tridentina – Wszystkie główne wiadomości.pdf
Missale Romanum – MSZAŁ RZYMSKI – (1920).pdf
Missale Romanum – MSZAŁ RZYMSKI – (1962).pdf
Msza Święta Rytu Rzymskiego.pdf
Mszalik – Obrzędy Mszy Świętej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.pdf
Mszał Rzymski – Pallottinum (1963).pdf
Mysterium Christi – czasopismo liturgiczne. 31 numerów (1931-38).zip
O. F. Małaczyński OSB – Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia (1958).pdf
Ordo Missae – Msza Trydencka – Stałe części Mszy Św.pdf
Rok kościelny czyli wykład obrzędów kościelnych (1890).pdf
Tradycyjny Mszał Rzymski – Una Voce – Tom 1 (2004).pdf
Wielki i Święty Tydzień według obrządku świętego rzymskokatolickiego Kościoła (1843).djvu
Wykład obrzędów kościelnych na święta całego roku (1887).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Patrystyka\
Ks. dr Jan Czuj – Patrologia (1954).djvu
Pisma mężów Apostolskich – Klemensa Rzymskiego. Ignacego. Polikarpa (1897).djvu

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Pod Sztandarem Niepokalanej – czasopismo\
2010.zip
2011.zip
2012.zip
2013.zip
2014.zip
2015.zip
2016.zip
2017.zip
p_s_n_nr_93.pdf
p_s_n_nr_94.pdf
p_s_n_nr_95.pdf
p_s_n_nr_96.pdf
p_s_n_nr_97.pdf
p_s_n_nr_98.pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Prof. Marcin Karas\
prof. Marcin Karas – Alternatywna wizja historii (2013).pdf
prof. Marcin Karas – Ciągłość i zmiana w Kościele (2008).pdf
prof. Marcin Karas – Historiozofia Teilharda de Chardin (2012).pdf
prof. Marcin Karas – Natura i struktura.pdf
prof. Marcin Karas – Zbawienie przez technikę (2013).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Różaniec\
Arcybractwo Różańca Świętego – Książka dla czcicieli NMP (1893).pdf
Grafiki na tablet.zip
Ks. Ignacy Kłopotowski – Jak odmawiać różaniec (1901).pdf
Ks. Jan Kurczewski – Rozmyślania o tajemnicach różańca na każdy dzień października (1914).pdf
O. Ludwik Fanfani ZK – Różaniec N. Panny Marji. Historia. Ustawodawstwo. Praktyki pobożne (1935).djvu
Różaniec po łacinie.ppt
Różaniec po polsku.ppt
Różaniec Żywy (1841).pdf
Św. Alfons Liguori – Medytacje różańcowe.pdf
Św. Ludwik de Montfort – Metody odmawiania Różańca Świętego.pdf
Św. Ludwik de Montfort – Przedziwny sekret Różańca Świętego.pdf
Żywy różaniec – rozważania (1927).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Sobór Trydencki 1545-1563\
1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta,_LT.pdf
1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Altera_Lectio),_LT.pdf
1781-1781,_AA_VV,_Sacrosanctum_Concilium_Tridentinum,_LT.pdf
SOBOR-TRYDENCKI-Dekret-o-grzechu-pierworodnym.doc
SOBOR-TRYDENCKI-Dekret-o-Najswietszym-Sakramencie.doc
SOBOR-TRYDENCKI-Nauka-o-Komunii-pod-dwiema-postaciami-i-Komunii-dla-dzieci.doc
SOBOR-TRYDENCKI-Nauka-o-Najswietszej-Ofierze-Mszy-Swietej.doc
SOBOR-TRYDENCKI-Nauka-o-sakramencie-kaplanstwa.doc
SOBOR-TRYDENCKI-O-sakramentach.doc

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Śpiewniki, chorał\
Józef Nachbar – Chorał (1856).pdf
Juliusz Ligoń – Pieśni przy obchodach Dróg Krzyża.pdf
Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny na cały rok (1892).pdf
Pieśni na Boże Narodzenie (1915).pdf
Prof. Karol Hoppe – Droga Krzyżowa w pieśniach kościelnych (1911).pdf
Śpiewnik – Liber Usualis (1961).pdf
Śpiewnik Kościelny [Cantionale ecclesiasticum] (1870).pdf
Śpiewnik Kościelny Katolicki (1927).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Teologia moralna\
Kard. Gousset – Teologia moralna Tom I (1858).djvu
Kard. Gousset – Teologia moralna Tom II (1858).djvu
Kard. Gousset – Teologia moralna Tom III (1858).djvu
Kard. Gousset – Teologia moralna Tom IV (1881).djvu
Kard. Gousset – Teologia moralna Tomy I – IV (1858).pdf
Ks. dr Antoni Borowski – Teologia moralna prawo boże.pdf
Ks. dr Antoni Borowski – Teologia_moralna. Cz I Tom I (1939).djvu
Ks. dr Antoni Borowski – Teologia_moralna. Cz I Tom II (1945).djvu
Ks. Konstanty Gawroński – Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej (1892).pdf

KSIĄŻKI KATOLICKIE\Żywoty Świętych\
Dzieje duszy czyli żywot św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1925).pdf
Dzieła świętego Dionizjusza Areopagity (1932).pdf
Edward Porębowicz – Św. Franciszek z Assyżu (1900).pdf
Józef Dołęgowski – Życie świętego Maksymiliana.pdf
Ks. Adolf Pleszczyński – Żywot błogoslawionego Jana Vianney proboszcza z Ars (1917).pdf
Ks. dr Franciszek Trochu – Proboszcz z Ars. Św. Jan Marja Vianney (1932).pdf
Ks. dr Jan Czuj – Papież Grzegorz Wielki (1948).djvu
Ks. J. A. Łukaszkiewicz – Żywoty Swiętych (1931).pdf
Ks. Józef Rogiński – Święty Tomasz z Akwinu. Szkic biograficzny (1924).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom I (1933).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom II (1934).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom III (1935).pdf
Ks. Piotr Skarga – Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu – Tom IV (1936).pdf
Leon XIII – Żywot i prace.pdf
Małgorzata Maria Alacoque.pdf
Marquis de la Franquerie – Marie Julie Jahenny – The Breton Stigmatist.pdf
R. D. Tomasselli – Stygmatyk Ojciec Pio (1973).pdf
Rene Bazin – Papież Pius X (1935).pdf
Św. Jan od Krzyża – Życie, osoba, dzieła.pdf
Żywot i pisma św. Katarzyny Genueńskiej (1851).djvu
Żywoty Świętych Patronów polskich napisał X. Piotr Pękalski (1862).djvu

Książki zagraniczne\
Allen Marshall – How You Got Screwed (2018).pdf
Arnold Krammer – The Forgotten Friendship. Israel and the Soviet Bloc 1947-1953 (1974).pdf
Baylis Thomas – The Dark Side of Zionism (2009).pdf
Bella V. Dodd – The School Of Darkness (1954).pdf
Ben Shapiro – Brainwashed, How Universities indoctrinate America’s Youth (2004).epub
Christopher Kelly, Stuart Laycock – All the Countries the Americans Have Ever Invaded (2015).epub
Comma Johanneum Defence.pdf
Coudenhove-Kalergi – Practical Idealism (1925).pdf
David Duke – Jewish supremacism (2002).epub
David Wootton – Bad Medicine. Doctors Doing Harm since Hippocrates (2006).pdf
Dominic Rubin – Holy Russia, Sacred Israel (1972).pdf
Douglas Valentine – The CIA As Organized Crime (2017).pdf
E. Michael Jones – Libido Dominandi, Sexual Liberation and Political Control (2000).pdf
E. Michael Jones – The catholic church and cultural revolution (2017).pdf
E. Michael Jones – The Jewish revolutionary spirit and its impact on world history (2008).epub
Eran Kaplan – The Jewish Radical Right (2005).pdf
Franz Kotteder – Die wissen alles uber Sie (2011).epub
Gerhard Wisnewski – Was 2017 nicht in der Zeitung stand (2018).epub
Gershon Winkler – Sacred Secrets. The sanctity if sex in Jewish law and lore (1998).epub
Günter Scheich – Positives denken macht krank (2001).pdf
Guy Mettan – Creating Russophobia (2017).pdf
Hervey Cleckley – The mask of sanity (1941-88).pdf
Ilan Pappe – The Biggest Prison on Earth (2017).pdf
Ivan G. Goldman – Sick justice, Inside the American Gulag (2013).epub
Jake Bernstein – Secrecy world, panama papers (2015).epub
James T. Bennett – Paid patriotism. The Debate over Veterans’ Benefits (2017).pdf
Jason Brennan – Against Democracy (2016).pdf
Jefferson Mack – Invisible Resistance To Tyranny (2002).pdf
Joshua Trachtenberg – The Devil And The Jews (1943).pdf
Kristian Kreiss – Werbung – nein danke (2016).epub
Laurence H. Meyer – A Term at the Fed, an insider`s view (2004).pdf
Marie-Monique Robin – World according to Monsanto (2010).epub
Mark Dice – True story of fake news.epub
Martha Stout – The sociopath next door (2005).pdf
Martha Stout – The sociopath next door.pdf
Nobody Died At Sandy Hook (2015).pdf
Nurit Peled-Elhanan – Palestine in Israeli school books. Ideology and propaganda in education (2012).zip
Paul Babiak, Robert D. Hare – Snakes in suits, when psychopats go to work.pdf
Paul Boggs – Freud’s Mafia, crimes against christianity (2017).pdf
Paul Manning – Martin Bormann, Nazi in exile (1981).pdf
Raheem Kassam – No go zones (2017).pdf
Randy Engel – The Rite Of Sodomy Complete.pdf
Raymond Francis – Great American Health Hoax (2014).pdf
Richard Peet – Unholy Trinity, The IMF WorldBank (2008).pdf
Richard Wurmbrand – Marx and Satan (1986).pdf
Saul Alinsky – Rules for radicals (1971).pdf
Sheldon Rampton and John Stauber – Trust Us We`re Experts, How Industry Manipulates Science (2001).djvu
Sherry Seethaler – Lies, damned lies and science (2009).epub
St. Francis of Assisi – Works of the Seraphic Father (1882).pdf
Steven Hiatt – A Game as Old as Empire (2007).pdf
Steven Salaita – Anti-Arab Racism in the USA (2006).pdf
Vivek Kaul – Easy Money. The greatest Ponzi scheme ever and how it threatens to destroy the global financial system (2015).pdf
Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Davies – American Dream. Global Nightmare (2004).pdf

Masoneria\
Abp Marcel Lefebvre – Przeciw masonerii.pdf
Andrzej Zwoliński – Wokół Masonerii.pdf
J. Delacroix – Masonerja i bolszewizm (1923).pdf
Ks. prof. dr kard. Jose Maria Caro Rodriguez – Wolnomularstwo i jego tajemnice (1926).pdf

MUZYKA\

MUZYKA\Chorał Gregoriański\
Asperges me.mp3
Credo I – D Locrian.mp3
Credo III – C Ionian.mp3
Vidi Aquam.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale I (Wielkanoc)\
Agnus Dei I – D Mixolydian.mp3
Gloria I – D Mixolydian.mp3
Kyrie I – G Ionian.mp3
Sanctus I – D Mixolydian.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale II (I class)\
Agnus Dei II – B Dorian.mp3
Gloria II – B Aeolian.mp3
Kyrie II – A Ionian.mp3
Sanctus II – B Dorian.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale IX (Maryjne)\
Agnus IX – Bb Ionian.mp3
Gloria IX – C Mixolydian.mp3
Kyrie IX – C Aeolian.mp3
Sanctus IX – Bb Ionian.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale VIII (de Angelis)\
Agnus VIII – Eb Ionian.mp3
Gloria VIII – C Ionian.mp3
Kyrie VIII – C Ionian.mp3
Sanctus VIII – Eb Ionian.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale XI (Zwykłe)\
Agnus Dei XI – D Aeolian.mp3
Gloria XI – D Aeolian.mp3
Kyrie XI – C Aeolian.mp3
Sanctus XI – D Aeolian.mp3

MUZYKA\Chorał Gregoriański\Kyriale XVII (Adwent)\
Agnus Dei XVII – C Ionian.mp3
Kyrie XVII – Eb Ionian.mp3
Sanctus XVII – C Ionian.mp3

MUZYKA\Pieśni kościelne\

MUZYKA\Pieśni kościelne\Na Adwent\
Archanioł Boży, Gabriel.mp3
Boże wieczny Boże żywy.mp3
Czekam na ciebie Jezu mój mały.mp3
Głos wdzięczny z nieba wychodzi.mp3
Grzechem Adama.mp3
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy.mp3
Matko Odkupiciela.mp3
Mądrości która z ust Bożych wypłwasz.mp3
Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry.mp3
Oto Pan Bóg przyjdzie.mp3
Spuśćcie nam na ziemskie niwy.mp3
Zdrowaś bądź, Maryja.mp3

MUZYKA\Pieśni kościelne\Pieśni łacińskie\
Adoro Te – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp4
Alma Redemptoris Mater – Simple.mp4
Attende, Domine – Na Wielki Post.mp4
Ave Maria.mp4
Ave Regina Caelorum.mp4
Ave Verum – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp4
Ecce panis Angelorum – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp4
Iesu, Dulcis memoria – Na święto Imienia Jezus.mp4
Inviolata – Ku czci Matki Bożej.mp4
Pange Lingua – Corpus Christi.mp3
Pange Lingua – Corpus Christi.mp4
Parce Domine – Na Wielki Post.mp4
Puer Natus in Bethlehem – Na Boże Narodzenie.mp4
Regina Caeli.mp4
Rorate Caeli – Na Adwent.mp4
Salve Mater – Ku czci Matki Bożej.mp4
Salve Regina.mp4
Stabat Mater – Ku czci Matki Bożej.mp4
Sub Tuum.mp4
Tantum Ergo – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp4
Tantum Ergo Sacramentum – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp3
Ubi Caritas – Ku czci Najśw. Sakramentu.mp4
Veni Creator Spiritus.mp4
Veni Sancte Spiritus.mp4
Virgo Dei Genitrix – Ku czci Matki Bożej.mp3

Wiedza społeczna\
Albin Siwak – Bez strachu tom 1.pdf
Albin Siwak – Bez strachu tom 2.pdf
Albin Siwak – Bez strachu tom 3.pdf
Albin Siwak – Trwałe ślady.pdf
Allan & Barbara Pease – Mowa ciała.zip
Allen Marshall – How You Got Screwed (2018).pdf
Andrij Woron – Przykazania 104-letniego mędrca.pdf
Andrzej Łobaczewski – Ponerologia polityczna.pdf
Antoni Muchliński – Maronici (1861).pdf
Czym jest system i jak sobie z nim radzić.pdf
Dariusz Ratajczak – Tematy niebezpieczne (1999).pdf
dr J. Landowski – Czerwona symfonia.pdf
Dr Leopold Caro – Droga do odrodzenia społeczeństwa (1927).pdf
Henryk Pająk – Bestie Końca Czasów (2000).pdf
Hervey Cleckley – The mask of sanity (1941-88).pdf
Hilaire Belloc – Państwo niewolnicze (1912).pdf
John Glubb – Cykl życia imperium (2017).pdf
John Todd – Pokolenie w kajdanach Szatana.pdf
Jolanta Wilsz – Charakter narodowy Polaków w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego.pdf
Józef Kossecki – Gry sił i interesów w historii (1981).pdf
Krzysztof Karoń – Prawdziwa historia kultury europejskiej.pdf
Ks. Franciszek Ser. Hattler TJ – Na co świat chory i kto go uzdrowi (1902).pdf
Ks. Naudet – Nasz obowiązek społeczny (1907).pdf
M. Boruń – Pracuj, nie trać nadziei, złote myśli (1918).pdf
Martha Stout – The sociopath next door.pdf
Martin Gardner – Pseudonauka i pseudouczeni.pdf
Moralne podstawy życia narodowego (1915).pdf
Nobody Died At Sandy Hook (2015).pdf
O. Cutbert – Ideały katolicko-społeczne (1908).pdf
O. Herman Gruber – Życie i doktryna Augusta Comte’a (1897).pdf
Paul Babiak, Robert D. Hare – Snakes in suits, when psychopats go to work.pdf
Pierre de Villemarest – Źródła finansowe komunizmu i nazizmu czyli w cieniu Wall Street.pdf
Prof. L. Kulczycki – Historia ustrojów państw zachodnich i USA (1926).pdf
Psychotroniczne bronie w ZSRR.pdf
Richard Wurmbrand – Marx and Satan (1986).pdf
Robert D.Hare – Psychopaci wśród nas.zip
Roman Dmowski – Polityka polska, Odbudowanie państwa (1925).pdf
Roman Dmowski – Zagadnienie rządu.pdf
Roman Zubczyński – Broń końca czasów.pdf
Romuald Gładkowski – Credo in Unum Deum (1988).pdf
Romuald Gładkowski – Myślącym pod rozwagę (1984).pdf
Romuald Gładkowski – Non Serviam (1987).pdf
Ruch Narodowy Polski – Nasza walka (2014).pdf
W. Uszkujnik – Paradoksy Historii.pdf
Wiktor Cathrein – Socyalizm badanie jego podstaw i możliwości (1908).pdf

”Zawsze wierni”\
abp Marceli Lefebvre – Co tojest liberalizm.pdf
Czy Bractwo Św. Piusa X znajduje się w schizmie.pdf
Dogmat o Trójcy Świętej, prawosławie, ekumenizm.pdf
Finis Europa.pdf
Harry Potter — niewinny czarodziej.pdf
Jak należy rozumieć dogmat – Poza Kościołem nie ma zbawienia.pdf
Kult człowieka – Michael Davies.pdf
Medjugorie antytezą Fatimy.pdf
Nauka o państwie św. Tomasza z Akwinu a Unia Europejska.pdf
Niepokalana naszym ostatnim ratunkiem.pdf
O żłóbku.pdf
Religia Holocaustu a dialog katolicko-żydowski.pdf
Świętość małżeństwa.pdf

Żydzi i judaizm\
A. Buchner – Prawdziwy judaizm (1846).pdf
Adolf Nowaczyński – Mocarstwo anonimowe, zbiór cytatów o Żydach (1921).pdf
Aleksander Sołżenicyn – 200 lat razem tom 1.pdf
Aleksander Sołżenicyn – 200 lat razem tom 2.pdf
Antoni Jastrzębiec – Nie dajmy się Żydom (1913).pdf
Ariel Toaff – Krwawe Paschy (2007).pdf
Aron Szwarcenberg – Dzieje i literatura Izraelitów (1883).pdf
August Rohling – Tajemnice Talmuda czyli zasady żydow względem Boga, wiary i chrześcijan (1879).pdf
Brafmann – Żydzi i kahały (1874).pdf
Douglas Reed – Kontrowersja Syjonu (1978).pdf
Dr Aleksander Czołowski – Mord rytualny, Epizod z przeszłości Lwowa (1899).pdf
Dr Anna Danuta Drużbacka – Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu (1937).pdf
Dr Bernard Hausner – Najważniejsze orzeczenia w sprawach mordu rytualnego (1913).pdf
Dr Józef Kopp – W kwestii żydowskiej (1887).pdf
Dr Max Nordau – Syonizm i jego przeciwnicy (1900).pdf
Dr Mieczyslaw Skrudlik – Sekty żydujące w Polsce (ok. 1927).pdf
dr Rudolf Jaworek – Żydowska nienawiść do Polski i Polaków (2011).pdf
Dr S. Rubinrot – W imię prawdy, komisja w sejmie polskim (1919).pdf
E.A. Astrue – Historia Żydów i ich wierzeń (1879).pdf
Eustace Mullins – Biologiczny Żyd (1967).pdf
F. Roderyk Stolheim – Zagadka powodzenia żydowskiego.pdf
Feliks Eger – Żydzi i masoni we wspólnej pracy (1908).pdf
Feliks Koneczny – Cywilizacja żydowska (1941).pdf
Gabriel Jehuda ibn Ezra – Chrześcijańskiego żyda wspomnienia-łzy i myśli (1929).pdf
H. Wildecki – W niewoli żydowskiej (1937).pdf
H.A. Gwynne – Przyczyna wrzenia światowego (1922).pdf
Henry Ford – Międzynarodowy Żyd.pdf
Henryk Rolicki – Zmierzch Izraela (1932).pdf
Herman Feldstein – Przyszłość Żydów.pdf
I. Gossel – Czem jest i czego nas uczy Talmud (1914).pdf
Igor Szafarewicz – Trzy tysiącletnia zagadka. Historia żydostwa z perspektywy współczesnej Rosji (2002).pdf
Inwazja bolszewicka a Żydzi (1921).pdf
Izrael Szahak – Żydowskie dzieje i religia (1994).zip
Jakób Kazimierz Awerbach – O zacności wyznania chrześcijańskiego i błędności nauki talmudycznej (1862).pdf
Jan Jeleński – Żydzi Niemcy i my (1880).pdf
Jan Mrówka – Co to jest antysemityzm (1910).pdf
Józef Caderski – Żydzi w swojej religii i wnioski stąd wynikające (1923).pdf
Józef Wasercug – Dla przyszłości (1913).pdf
Julisz Reiner – Życie umysłowe Żydów hiszpańskich w wiekach średnich (1894).pdf
ks. dr Fryderyk Frank – Mord rytualny cz.1 (1904).pdf
ks. dr Fryderyk Frank – Mord rytualny cz.2 (1905).pdf
ks. dr Fryderyk Frank – Mord rytualny cz.3 (1906).pdf
Ks. dr Stanisław Trzeciak – Literatura i religia u żydów za czasów Chrystusa Pana (1911).pdf
Ks. dr Stanisław Trzeciak – Program światowej polityki żydowskiej (1936).pdf
Ks. dr Stanisław Trzeciak – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce (1939).zip
Ks. J. Domaszewicz – Historya posłannictwa narodu żydowskiego (1902).pdf
Ks. Józef Dziedzic – Żyd we wsi, Z zagadnień przyszłości narodowej (1913).pdf
Ks. Józef Kruszyński – Antysemityzm, Antyjudaizm, Antygoizm.pdf
Ks. Józef Kruszyński – Dążenia żydow w dobie obecnej (1921).pdf
Ks. Józef Kruszyński – Dlaczego występuję przeciwko Żydom (1923).pdf
Ks. Józef Kruszyński – Niebezpieczeństwo żydowskie (1923).pdf
Ks. Józef Kruszyński – Rola światowego żydostwa (1923).pdf
Ks. Józef Kruszyński – Talmud – co zawiera i czego naucza (1925).pdf
Ks. Justyn B. Pranajtis – Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim.pdf
Ks. Justyn B. Pranajtis – Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim.zip
Ks. Kazimierz Bisztyga – Żydzi w nowej Polsce (1926).pdf
Ks. Tomasz Treterus – Trzy Święte Hostye w Poznaniu 1399 roku, nożami od Żydow ukłóte (1772).pdf
Livia Rokach – Święty terroryzm Izraela (1980).pdf
Marcel Daszewski – Chrześcijanie i żydzi (1881).pdf
Nałęcz – Co powinniśmy wiedzieć o Żydach (1939).pdf
Nawrócony Żyd o Żydach w Polsce (1938).pdf
Norman Finkelstein – Holocaust Industry (2000).pdf
Norman Finkelstein – Przedsiębiorstwo Holocaust (2000).pdf
Prof. A. Brodzic-Lipiński – Zemsta sztadlanów (1937).pdf
Protokoły Mędrców Syjonu (1925).pdf
Prześladowania żydowskie narzędziem planu dominacji świata cz-1.pdf
Prześladowania żydowskie narzędziem planu dominacji świata cz-2.pdf
Prześladowania żydowskie narzędziem planu dominacji świata cz-3.pdf
R. Czajkowski – Czynnik nienormalny (1927).pdf
Roman Dmowski – Separatyzm Żydow i jego źródła (1909).pdf
Rudolf Korsch – Żydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce (1925).pdf
Spis imion żydowskich (1928).pdf
Stan Rittenhouse – Ze strachu przed Żydami (1982).pdf
Stanisław Rzyski – Mord rytualny w miasteczku pomorskim (1937).pdf
Stanisław Tworkowski – Polska bez Żydów (1939).pdf
Świat w walce obronnej przeciw żydostwu, zbiór referatów (1927).pdf
Teodor Jeske-Choiński – Poznaj Żyda.pdf
Teodor Jeske-Choiński – Program i metoda Żydow (1914).pdf
Teodor Jeske-Choiński – Żydzi na tułactwie (1884).pdf
W. Gruszecki – Tajemnice obrzędów talmudycznych (1903).pdf
W. Gruszecki – Tajemnice Talmudyczne (1902).pdf
W. Gruszecki – Zwycięstwo Żydów (1900 r.).pdf
Witold Koszutski – Prawda o Żydach (1925).pdf
Z. Kościesza – Czem są żydzi i dokąd zmierzają (1912).pdf
Z. Kościesza – Jak się odżydzać (1913).pdf
Z. L. Sulima – Historya Franka i frankistów (1893).pdf
Żydomasoneria i to co by chciało żydostwo ukryć – broszura.pdf
Żydzi podczas wojny (ok. 1925).pdf

This entry was posted in Biblioteka ’58, Filozofia, Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Biblioteka ’58

  1. Pingback: Odezwa – X. prof. Stanisław Koczwara: Odzyskać Polskę | Wspólne Działanie

  2. Pingback: Biblioteka ’58 | Wspólne Działanie

  3. Pingback: Seminaria Świętej Tradycji w Polsce. Liczba, stan i ranking akademicki. | ZAŚCIANEK PORUSZA – ZAPISKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: